fbpx

Tag Archives: Brand Identity

Brand Identity: Colorหาสีที่ใช่ให้แบรนด์ธุรกิจ โดยใช้ จิตวิทยาของสี

Brand Identity

จากการวิจัยพบว่าว่าผู้บริโภคมากถึง 85% เชื่อว่าสีเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการเลือกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ในขณะที่ 92% ยอมรับว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นปัจจัยทางการตลาดที่โน้มน้าวใจมากที่สุด ข้อมูลจาก www.colorcom.com เพราะฉะนั้นการเลือกสีให้สวยงาม ฉลาดเหมาะกับแบรนด์ของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ