Product and Marketing
Strategy

Branding and Product
Design

Brand Audit

Market and
Competitor Research

Quantitative and
Qualitative Survey

In-depth
Interview

01Product & Marketing Strategy

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจ หรือบริษัทที่ต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

ประเมินความเป็นไปได้และ ความเสี่ยงของธุรกิจในตลาดที่คุณสนใจ

ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และเหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

วางกลยุทธ์การตลาดในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

02Branding & Product Design

สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่ หรือปรับปรุงแบรนด์สินค้าหรือบริการเดิม

สำรวจพฤติกรรมและมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการสร้างแบรนด์ที่เหมาะสม

สำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อทราบมุมมองต่อแบรนด์ของคุณในปัจจุบัน พร้อมหาแนวทางการปรับปรุง

วางกลยุทธ์การตลาดในช่องทางต่าง ๆเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

03Brand Audit

สำหรับบริษัทที่ต้องการทราบสถานะของแบรนด์ตนเองเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สำรวจมุมมองของลูกค้าต่อแบรนด์ของคุณ เมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงในตลาด

หาสาเหตุที่แท้จริงของยอดขายที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือความนิยมที่ลดลงของสินค้า หรือ บริการของคุณ

04Market and Competitor Research

สำหรับบริษัทที่ต้องการทราบสภาวะตลาด และการแข่งขันในปัจจุบัน

ศึกษาภาพรวมตลาด และพฤติกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการของคุณ

ศึกษาการวางแบรนด์ รวมถึงสินค้า และบริการของคู่แข่ง

ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงการทำการตลาดของคู่แข่งที่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันกับคุณ

05Quantitative and Qualitative Survey

เก็บข้อมูลความเห็นและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบสอบถาม

ออกแบบคำถาม ตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่มีอคติ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม รายงานผลในรูปแบบ powerpoint ที่เข้าใจง่ายแม้คุณไม่มีพื้นฐานความรู้ทางสถิติ

06In-depth Interview

เก็บข้อมูลความเห็น และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการสัมภาษณ์ ทั้งในรูปแบบ online และ face to face

ออกแบบคำถามตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และดำเนินการสัมภาษณ์โดยคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเป็นสำคัญ

รวบรวมข้อมูล และ Data Code เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รายงานผลสรุปในรูปแบบ powerpoint ที่กระชับ และตรงประเด็น

Pricing

Indicative Package Prices

Product Opportunity

มีไอเดียสินค้าที่ต้องการจะขาย แต่ไม่รู้ว่าน่าทำไหม จะขายได้ไหม ?

40,000 Baht / Project

ระยะเวลา 15 วันทำการ

เริ่มต้นที่

 • วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (Market Landscape)
 • วิเคราะห์พฤติกรรม และแนวโน้ม จะซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยข้อมูลจาก แบบสอบถาม (Quantitative Survey)

Product Launch

มีสินค้าอยู่แล้ว ต้องการทราบว่าจะวาง กลยุทธ์การตลาด อย่างไรให้ขายได้และเด่น กว่าคู่แข่งในตลาด ?

70,000 Baht / Project

ระยะเวลา 20 วันทำการ

เริ่มต้นที่

 • วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (Market Landscape)
 • วิเคราะห์พฤติกรรม และแนวโน้ม จะซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยข้อมูลจาก แบบสอบถาม (Quantitative Survey)
 • เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (Qualitative Survey)

Rebrand

สินค้าทำยังไงก็ขายไม่ได้ ต้องแก้ไขยังไง?

100,000 Baht / Project

ระยะเวลา 25 วันทำการ

เริ่มต้นที่

 • วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (Market Landscape)
 • วิเคราะห์พฤติกรรม และแนวโน้ม จะซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยข้อมูลจาก แบบสอบถาม (Quantitative Survey)
 • เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (Qualitative Survey)
 • ออกแบบอัตลักษณ์และกลยุทธ์ การสื่อสารของแบรนด์ (ฺBranding and Communication Design)

Customized Opportunity

ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการแบบไหน มีงบประมาณเท่าไร
ติดต่อเราเพื่อให้เราออกแบบ package พิเศษที่จะเหมาะสมกับคุณ

 • วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง
  (Market Landscape)
 • วิเคราะห์พฤติกรรม และแนวโน้ม จะซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยข้อมูลจาก แบบสอบถาม (Quantitative Survey)
 • เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
  (Qualitative Survey)
 • ทดสอบรสชาติ กลิ่น สัมผัสของ ผลิตภัณฑ์ (Sensory testing)
 • ทดสอบสินค้า และผลลัพธ์ที่ได้ จากสินค้า (Product Testing and Product Effectiveness Measurement)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (Product and Packaging Design)
 • ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์และ การสื่อสาร (Branding and Communication)
 • ออกแบบกลุ่มเป้าหมายเพื่อยิง Facebook Ads ให้ได้ผลลัพธ์
  (Audience Design)

ค่าบริการทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับความลึกของข้อมูลและความยากในการหากลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจลูกค้า ที่จะมาร่วมตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์