fbpx

Tag Archives: อาหารแช่แข็ง

วิธีเพิ่มยอดขาย ผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน

วิธีเพิ่มยอดขาย แกงกะหรี่พร้อมทาน

ลูกค้าของเราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแบบพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานแบบแช่แข็ง ซึ่งแกงกะหรี่พร้อมทานเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทานมีการวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำแต่ยังคงมียอดขายไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการหาวิธีเพิ่มยอดขายให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในแบรนด์ของลูกค้า Challenges สิ่งที่ลูกค้าพบคือยอดขายของผลิตภัณฑ์แกงกระหรี่พร้อมทานไม่สูงเท่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงขายไม่ดีทั้งที่มีการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ลูกค้าจึงต้องการทราบสาเหตุที่ทำให้สินค้าขายไม่ดีอย่างที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงจุดอ่อนและมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน ตลอดจนคำแนะนำในการวางกลยุทธ์และวิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะสม สาเหตุที่แกงกะหรี่พร้อมทานขายไม่ดีคืออะไร ทำไมกลุ่มเป้าหมายไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว วิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นี้ต้องทำอย่างไร ? Process Framework เริ่มจากการมองภาพรวมตลาด โดยศึกษาภาพรวมของอาหารพร้อมทานในตลาดที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบขนาดตลาด ความเหมือนและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด ไปจนถึงการแข่งขันในภาพรวม ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และพนักงานขาย ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทานในภาพรวม เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเรื่องยอดขาย ทำให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด จากการศึกษาทั้งหมดจะทำให้ทราบถึงสภาวะตลาดและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงคำแนะนำและวิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะสม Methodology Market and Competitor Research ศึกษาภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน รวมถึงใช้ Mysterious Shopper สำรวจตลาดตามสาขาของร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายทั้งหมด 20 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ Quantitative Research เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการจำนวน 100 ราย และผู้บริโภคจำนวน 100 ราย ผ่านแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและมุมมองที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน โดยรวมถึงปัญหาที่พบตลอดจนสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง…