fbpx
Aug 2, 2022 • BY Admin
วิธีเพิ่มยอดขาย ผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน
วิธีเพิ่มยอดขาย แกงกะหรี่ หร้อมทาน

ลูกค้าของเราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแบบพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานแบบแช่แข็ง ซึ่งแกงกะหรี่พร้อมทานเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทานมีการวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำแต่ยังคงมียอดขายไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการหาวิธีเพิ่มยอดขายให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในแบรนด์ของลูกค้า

Challenges

สิ่งที่ลูกค้าพบคือยอดขายของผลิตภัณฑ์แกงกระหรี่พร้อมทานไม่สูงเท่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงขายไม่ดีทั้งที่มีการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

ลูกค้าจึงต้องการทราบสาเหตุที่ทำให้สินค้าขายไม่ดีอย่างที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงจุดอ่อนและมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน ตลอดจนคำแนะนำในการวางกลยุทธ์และวิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะสม

สาเหตุที่แกงกะหรี่พร้อมทานขายไม่ดีคืออะไร ทำไมกลุ่มเป้าหมายไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว วิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นี้ต้องทำอย่างไร ?

แกงกะหรี่พร้อมทาน
ลักษณะแกงกะหรี่พร้อมทานที่วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่มาภาพ Theplatustory

Process Framework

 • เริ่มจากการมองภาพรวมตลาด โดยศึกษาภาพรวมของอาหารพร้อมทานในตลาดที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบขนาดตลาด ความเหมือนและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด ไปจนถึงการแข่งขันในภาพรวม
 • ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และพนักงานขาย ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทานในภาพรวม เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเรื่องยอดขาย ทำให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
 • จากการศึกษาทั้งหมดจะทำให้ทราบถึงสภาวะตลาดและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงคำแนะนำและวิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะสม

Methodology

 • Market and Competitor Research
  • ศึกษาภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน รวมถึงใช้ Mysterious Shopper สำรวจตลาดตามสาขาของร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายทั้งหมด 20 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
 • Quantitative Research
  • เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการจำนวน 100 ราย และผู้บริโภคจำนวน 100 ราย ผ่านแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและมุมมองที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน โดยรวมถึงปัญหาที่พบตลอดจนสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง

Results

 • มุมมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทาน
 • จุดอ่อนและข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
 • คำแนะนำ กลยุทธ์ และวิธีเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์แกงกะหรี่พร้อมทานที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและทันสมัย
 • ข้อสังเกตและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยากได้คำแนะนำ กลยุทธ์ หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: อาหารญี่ปุ่นอาหารแช่แข็งแกงกะหรี่

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *