fbpx

Tag Archives: วิจัยตลาด

วิจัยตลาด และ วิจัยการตลาด ต่างกันอย่างไร?

วิจัยตลาด

ในแวดวงธุรกิจเราจะได้เห็นทั้งคำว่า วิจัยตลาด (Market Research) และ วิจัยการตลาด (Marketing Research) แล้วมันต่างกันอย่างไร? มีการใช้ 2 คำนี้แทนกันจนทำให้เราสับสนอยู่พอสมควร วิจัยตลาด (Market Research) คือกระบวนการในการค้นหาคำตอบว่าผู้บริโภคในตลาดนั้นมีความต้องการอย่างไร ด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ภาพรวมของตลาดสินค้า ๆ หนึ่ง มีความต้องการสินค้าแบบไหน งบประมาณต่อการซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเป็นอย่างไร ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องการเป็นแบบไหน รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบเดียวกันซ้ำ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิจัยตลาด ควรเป็นสิ่งแรกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เพื่อทราบข้อมูลทั้งเบื้องต้นและเชิงลึก ตลอดจนประเมินว่าสินค้าหรือบริการใหม่มีศักยภาพอย่างไรสำหรับตลาดเป้าหมาย กระบวนการ วิจัยตลาด โดยทั่วไป มีดังนี้ จัดตั้งผู้ดำเนินการวิจัย แผนกวิจัยการตลาดภายในองค์กร หรือหน่วยงานเฉพาะทางวิจัยตลาดภายนอกองค์กร เลือกเทคนิคการวิจัยตลาดที่เหมาะสม เช่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบสอบถาม สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล รายงานสรุปผลการวิจัย วิจัยการตลาด (Marketing Research) คือกระบวนการเก็บข้อมูลมาจากผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ…