fbpx

Tag Archives: วิจัยการตลาด

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง ในปัจจุบันถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากลำพังมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าสูงถึง 8 หมื่นล้านบาทและมีการเติบโตสูงขึ้นทุกปี มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงออกใหม่มากมายหลายประเภท คุณสมบัติ และรูปแบบการใช้งาน ผู้บริโภคจึงมักเจอกับสถานการณ์ “Paradox of Choice” หรือ “การมีตัวเลือกมากเกินไป” การจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ในสถานการณ์แบบนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความตรงใจผู้บริโภค และต้องวางกลยุทธ์การตลาดให้โดดเด่นออกมาจากเหล่าสินค้าคู่แข่งในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นการทำวิจัยตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การวิจัยตลาด (Market research) และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม (Customer survey) เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาหรือเริ่มผลิตสินค้า รวมไปถึงการทำการตลาดกับสินค้าต่าง ๆ ในตลาดใดตลาดหนึ่ง เนื่องจากจำเป็นจะต้องมีข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางก็เช่นกัน การทำการวิจัยตลาดอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ภายในตลาด ทำให้เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีผ่านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือกลุ่มที่คาดหวังให้มาเป็นลูกค้าในอนาคต  โดยเฉพาะในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงจะไม่ค่อยมี Brand Loyalty กล่าวคือความสนใจและความชอบจะเปลี่ยนไปตามกระแสและเทรนด์ ทำให้แบรนด์หรือสินค้าที่มีการซื้อซํ้าคือสินค้าที่รู้ใจผู้บริโภคในระดับหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้ชายที่มักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่แล้วซํ้า ๆ โดยไม่คำนึงถึงแบรนด์ ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจปัญหาของผู้บริโภค ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์และทำการตลาดได้อย่างเหมาะสม และนี่คือ 3 เหตุผลที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจำเป็นต้องทำการวิจัยตลาด 1. ช่วยธุรกิจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ายิ่งขึ้น  สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาบ้างแล้ว จะรู้ว่าความเป็นไปได้ที่เราจะออกผลิตภัณฑ์แรก แล้วผู้บริโภคชอบเลย…

ไม่อยากให้ Marketing Research พัง! ต้องระวัง 10 ข้อนี้

Marketing Research

   จากประสบการณ์ที่เราร่วมทำ Marketing Research กับนักวิจัยและบริษัทต่าง ๆ มา นี่คือ 10 สิ่งที่นักวิจัยมักทำพลาดโดยไม่รู้ตัว ทั้งในแง่ของการวิจัยการตลาด ที่พลาดเพราะตัวผู้วิจัยเองหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม โดยหลายๆคน มักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่น่าส่งผลกระทบกับการวิจัยมากนัก แต่แท้จริงแล้วกลับส่งผลกระทบต่อการวิจัยไม่น้อยเลย จนอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นผิดพลาดจนไม่สามารถสรุปผล หรือไม่สามารถนำมาใช้งานใดๆได้อีก  1. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ หากเราเริ่มต้นด้วยการไปถามคำถามผิดคน หรือผิดกลุ่มเป้าหมาย คำตอบที่ได้ก็ถือว่าฟาวล์ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจนในการกรองคนเข้ากลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ อาชีพ ภูมิลำเนา พฤติกรรมการใช้จ่าย หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขของการวิจัย แล้วเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่ใช่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นโดยไม่มีการผ่อนปรนใด ๆ 2. คำถาม วิจัยการตลาด ที่กำกวม ในการทำ Marketing Research นั้น หากคำถามที่ใช้ขาดความชัดเจน แฝงด้วยอคติหรือความหมายที่คลุมเครือ จะนำไปสู่การตีความที่กว้างเกินไปในขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และอาจะทำให้ผลออกมาผิดพลาดได้ ตัวอย่างคำถามที่กำกวม เช่น การถามแบบกว้าง ๆ เช่น คำถาม “สนใจในผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่” คนตอบส่วนใหญ่จะตอบว่าสนใจ แต่อาจไม่ได้แปลว่าสนใจซื้อเพียงอย่างเดียว อาจหมายถึงสนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็ได้…

วิจัยตลาด และ วิจัยการตลาด ต่างกันอย่างไร?

วิจัยตลาด

ในแวดวงธุรกิจเราจะได้เห็นทั้งคำว่า วิจัยตลาด (Market Research) และ วิจัยการตลาด (Marketing Research) แล้วมันต่างกันอย่างไร? มีการใช้ 2 คำนี้แทนกันจนทำให้เราสับสนอยู่พอสมควร วิจัยตลาด (Market Research) คือกระบวนการในการค้นหาคำตอบว่าผู้บริโภคในตลาดนั้นมีความต้องการอย่างไร ด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ภาพรวมของตลาดสินค้า ๆ หนึ่ง มีความต้องการสินค้าแบบไหน งบประมาณต่อการซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเป็นอย่างไร ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องการเป็นแบบไหน รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบเดียวกันซ้ำ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิจัยตลาด ควรเป็นสิ่งแรกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เพื่อทราบข้อมูลทั้งเบื้องต้นและเชิงลึก ตลอดจนประเมินว่าสินค้าหรือบริการใหม่มีศักยภาพอย่างไรสำหรับตลาดเป้าหมาย กระบวนการ วิจัยตลาด โดยทั่วไป มีดังนี้ วิจัยการตลาด (Marketing Research) คือกระบวนการเก็บข้อมูลมาจากผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ ออกมาเป็นค่าความถี่และความเที่ยงของข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านการสร้างกลยุทธ์การตลาด หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ จุดประสงค์ของการวิจัยการตลาด วิจัยการตลาดลูกค้า ใช้เพื่อหาข้อมูลเรื่องแรงจูงใจและพฤติกรรมของลูกค้า ลักษณะที่ตั้งตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าและข้อมูลประชากร จำนวนและอำนาจการใช้จ่าย และความน่าเชื่อถือของลูกค้า ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการกำหนดเป้าหมาย แต่ยังมีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วย…