fbpx
ก.ค. 28, 2021 • BY Crowdabout
สำนักงานทนายความ

ตัวอย่างเคสงานวิจัยตลาดของ Legal Office สำนักงานทนายความ ที่เป็นหนึ่งในลูกค้าของ Crowdabout ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาช่วยทำ Market Research

Research Objectives

สำนักงานทนายความ หรือ บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ต้องการเริ่มขายแพคเกจบริการใหม่ คือ บริการให้คำปรึกษากฏหมายกับธุรกิจ SME รายปี unlimited ราคา XXX บาท

 • ต้องการทราบว่าแพคเกจราคาดังกล่าว สมควรทำหรือไม่
 • บริษัทที่เป็นลูกค้าเป้าหมายจะต้องการจ่ายหรือไม่
 • ควรจะต้องมีบริการอะไรเพิ่มบ้าง

Research Method and Plan

Industry Overview

 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมการให้บริการทางกฏหมาย และตลาดของลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดต่างๆ (3 Days)

Market Survey

 • เก็บความคิดเห็น กลุ่มผู้ประกอบการ SME อย่างน้อย 100 ราย ในคำถามตามแนวทางที่ลูกค้าระบุ และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไม่ต่ำกว่า 10 คน เพื่อลงรายละเอียด (7 Days)

Distribution of Samples

 • Requirements
 • สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก – กลาง
 • มีความต้องการใช้บริการทางด้านกฏหมายในธุรกิจ
 • ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต การค้า การบริการ

ตัวอย่างข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์

 • ราคา XXX บาท ถูกเกินไปจนคนกังวลเรื่องคุณภาพ (เทียบกับราคารายชั่วโมงของนักกฏหมายที่มีประสบการณ์ที่ XXXXXX บาท+ ไปจนถึงหลาย ๆ พัน) และกังวลว่าจะครอบคลุมในทุกด้านที่ต้องการปรึกษาหรือไม่ และถ้าหากบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย รับงานมามาก ๆ จะสามารถให้บริการได้ทั่วถึงหรือไม่ แต่ถ้าแพงเกินไป เช่น XXX บาทขึ้นไป คนก็จะรู้สึกไม่กล้าเสี่ยงซื้อกับสำนักกงานกฏหมายที่ไม่เคยใช้บริการ
 • บริษัทที่เคยใช้บริการที่ปรึกษากฏหมาย หรือทนายความแล้ว 90% จะใช้ที่เดิมที่เคยใช้ ยกเว้นในกรณีที่ไม่พอใจในการบริการมาก ๆ
 • บริษัทรูปแบบเดียวที่ดูจะสนใจในบริการนี้มากที่สุดคือธุรกิจ Startup ตั้งใหม่ ที่กังวลว่าในอนาคตอาจมีเรื่องต้องปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายเพราะมีแนวคิดจะทำธุรกิจให้แตกต่างจากเดิม และ model ธุรกิจเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
 • กว่า 90% ผู้ประกอบการจะเลือกสำนักที่ปรึกษา หรือทนายความตามคำแนะนำของเพื่อน หรือใช้คนรู้จักที่เป็นทนายความเป็นที่ปรึกษา
 • กว่า 70% มองว่าบริการที่ปรึกษา ที่เป็นเรื่องทั่วไป เป็นสิ่งที่หาได้ฟรีอยู่แล้ว เช่น โทรไปตามสำนักกฏหมายต่าง ๆ เพื่อขอคำปรึกษา ก็ได้ความเห็นเบื้องต้นที่เพียงพอต่อการตัดสินใจบางอย่างเบื้องต้นแล้ว
 • ขั้นตอนทั่วไปที่ผู้ประกอบการทำ เมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับกฏหมายที่ไม่ทราบคือ หาใน google เพื่อข้อมูลเบื้องต้น ปรึกษาเพื่อนที่น่าจะรู้เรื่องนี้ และโทรหาสำนักงานกฏหมายที่คุ้นเคย หรือให้เพื่อนแนะนำสำนักงานกฏหมาย เพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้น

ตัวอย่าง Recommendation

ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไร มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน (ไม่ว่าจะเลือกจ้าง หรือไม่จ้าง) คือ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าบริการจะราคาถูกเท่าไร แต่ถ้าไม่มั่นใจในคุณภาพของสำนักกฏหมาย ก็จะไม่เลือกจ้าง ดังนั้น อาจเสนอ free trial หรือให้ทดลองบริการได้ในระยะหนึ่ง สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการ และไม่ได้รับการแนะนำมาจากเพื่อน

ควรขายแพคเกจที่ปรึกษากฏหมาย XXX บาท ในรูปแบบ Add-on ร่วมกับบริการอื่น
บริษัทที่ตั้งแล้ว และเคยใช้บริการกฏหมายมาแล้วจากที่อื่น ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะซื้อแพคเกจนี้ ถ้าขอบเขตไม่รวมบริการเกี่ยวกับเอกสารหรือสัญญา เพราะส่วนใหญ่คิดว่าสามารถหาความเห็นทางกฏหมายได้ฟรี ๆ จากหลายที่

บริษัทใหม่ที่กำลังจัดตั้ง เมื่อใช้บริการตอนจัดตั้งกับบริษัทใด ก็มักจะใช้บริการกับที่เดิมไปตลอด ดังนั้นแพคเกจที่ปรึกษากฏหมาย XXX บาท ไม่ควรเป็นบริการที่ขาย Standalone แต่อาจพิจารณาให้เป็นบริการ Add-on บนบริการจัดตั้งบริษัทใหม่ เช่น target กลุ่ม Startup ที่กำลังตั้งบริษัท โดยเสนอแพคเกจดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้ พร้อมแพคเกจที่ปรึกษา 1 ปี

อยากได้คำแนะนำ กลยุทธ์ หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: สำนักงานทนายความ

Crowdabout

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น